Prowadzone ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje i rejestry

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu funkcjonują urządzenia ewidencyjne w postaci: repertoriów, wykazów, kontrolek i innych opisanych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003.5.22 z późn. zm.). Dane w nich zawarte są udostępniane uczestnikom postępowań oraz na żądanie uprawnionych podmiotów.

 

Archiwa akt prowadzone są w oparciu o przepisy:

 

  • ustawy  z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2015.1446 t.j. z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015.1743)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2014.991 t.j.)
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. 1985.8.55)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2003.5.22 z późn. zm.)

 

Drukuj informację