Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi -
w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26-go roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

   

  Co obejmuje?

   

  Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
  z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo -administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

   

  Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

   

  Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

  Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

   

  Strona Ministerstwa Sprawiedliwości http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

   

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Zawiercie i okolicznych gmin

   

  42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 (Centrum Informacji Miejskiej)

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek godz. 8.00- 12.00

  Wtorek godz. 7.00- 11.00

  Środa godz. 7.00- 11.00

  Czwartek godz. 8.00- 12.00

  Piątek godz. 10.30- 14.30

   

  42-470 Siewierz, ul. Kościuszki 15

  Godziny otwarcia:

  Wtorek godz. 10.00- 14.00

  Czwartek godz. 13.00- 17.00

  Piątek godz. 8.00- 12.00

   

  42-439 Żarnowiec, ul. Rynek 9

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek godz. 9.00- 13.00

  Wtorek godz. 9.00- 13.00

  Środa godz. 9.00- 13.00

  Czwartek godz. 9.00- 13.00

  Piątek godz. 9.00- 13.00

   

  42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 62a

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek godz. 12.00- 16.00

  Środa godz. 12.00- 16.00

   

 

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - informacje

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - informacje

 

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - informacje

 

Darmowa Pomoc Prawna - informator

 

 

UWAGA

Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego

00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14, lok. 204 tel. 22 497-16-96, fax. 22 497-16-97, e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Instytutu Europejskiego w Warszawie, świadczącą bezpłatnie informacje i doradztwo prawne osobom fizycznym objętym państwowym systemem opieki społecznej, bezrobotnym, korzystającym z pomocy Funduszu Alimentacyjnego, znajdującym się w biedzie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, ofiarom przestępstw w tym przemocy w rodzinie, dotkniętym sieroctwem społecznym lub z innych przyczyn znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Drukuj informację