Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r. poz. 524).
 1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przyjmują:
  a) pracownicy Biura Podawczego
  b) pracownicy Biura Obsługi Interesanta (w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-18:00)
 2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:
  a) pracownicy Biura Obsługi Interesanta
  b) pracownicy Sekretariatu Prezesa Sądu, pokój 202.
 3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres poczty elektroniczny: oddzial.administracyjny@zawiercie.sr.gov.pl. ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
 4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9:00 - 14:00

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 j.t).

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

 

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 j.t).

 

 

Właściwość skarg

 

 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.
 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133 j.t).

 

Drukuj informację