ARCHIWUM 2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu

Nr sprawy: ZP 2/17


Data zamieszczenia Przedmiot zamówienia
Rodzaj dokumentu
Dokumenty

29-11-2017

Środa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Zawierciu - Nr sprawy: ZP 2/17

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia

określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23,  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług, wiedza i doświadczenie wykonawcy

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 6 – informacja o osobach

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 8 – wzór umowy

29-11-2017

Środa

Załącznik nr 9 –wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

29-11-2017

Środa

Dokumeny w postaci edytowalnej

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 


 „Remont instalacji centralnego ogrzewania na I i II kondygnacji z wyłączeniem wymienionej instalacji w części sal rozpraw i przyległych ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4” - Nr sprawy: ZP 1/17

 

Data zamieszczenia Przedmiot zamówienia
Rodzaj dokumentu
Dokumenty

21-06-2017

Środa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08-06-2017

Czwartek

Informacja z otwarcia ofert

24-05-2017

środa

Ogłoszenie nr 516856-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.

24-05-2017

środa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZP 1/17

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 3

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 4

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 5

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z oświadczeniem

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 6

Wykaz wykonanych robót

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 7

Oświadczenie o grupie kapitałowej

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 8

Zobowiązanie innych podmiotów

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 9

Przedmiar robót

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 10

Dokumentacja projektowa – kplDOKUMENTACJA BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

DOKUMENTACJA BRANŻA SANITARNA

24-05-2017

środa

Załącznik Nr 11

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – kpl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Drukuj informację