Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Zawierciu udziela informacji interesantom wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Zawierciu mieszczących się w budynku przy ul. Leśnej 4 za wyjątkiem interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

KOMUNIKAT

W dniach 10 - 30 kwietnia 2018 r.
Biuro Obsługi Interesanta
Sądu Rejonowego w Zawierciu
jest czynne

w godzinach 900 - 1530.

Do godziny 900 wszelkich informacji udzielają kierownicy sekretariatów.

 

 


Godziny urzędowania:

poniedziałek w godzinach 1000-1800od wtorku do piątku w godzinach 730-1530

Katarzyna Zagórska

Kontakt telefoniczny: 326497906

Adres e-mail: boi@zawiercie.sr.gov.pl

 

Do zadań biura/punktu należy w szczególności:

  1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

W zakresie udzielania informacji telefonicznej i drogą e-mailową prace Biura Obsługi Interesantów regulują §97,§98,§99 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316).

 

Uwaga!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

 

Regulamin Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym w Zawierciu

 

Wniosek o udostępnienie akt sprawy sądowej - wzór

 

Drukuj informację